GALERI FOTO  KANAŁ YOUTUBE FACEBOOK

  • 0.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

List do Ósmoklasistów 

Pośród wszystkich - żadna nie jest tak piękna, kameralna, przyjazna jak ta...

Czytaj dalej

Nasze atuty

Z czego jesteśmy dumni czyli n powodów, dla których warto się z nami uczyć...

Czytaj dalej

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych 

w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu testów diagnostycznych

1.1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego  nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

1.4. Podczas testu diagnostycznego w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)uczniowie

2)osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego, tj. nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania testu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie testu diagnostycznego(np. komputery, sprzęt medyczny)

3)inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4)uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli w szkole odbywają się np. zajęcia uczniów klas I–III albo konsultacje z uczniami klasy VIII lub ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej

5)pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania wydał dyrektor szkoły, lub jeżeli uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

1.5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

1.6. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla uczniów–konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów przystępujących do testów diagnostycznych.

1.9. Osoby, które jednego dnia przystępują do dwóch testów diagnostycznych, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego testu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali w której przeprowadzany  jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

2.3. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)wychodzi do toalety

3)kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.

2.4. Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu diagnostycznego, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.5. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie testu w danej sali).

2.6. Uczniowie, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do testu diagnostycznego w odrębnej sali. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi uczniami oraz uczniami i nauczycielami, wynosi 2m.

2.7. W przypadku testów diagnostycznych w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego uczniowie nie mogą przebywać w sali podczas przerwy między poszczególnymi sesjami danego dnia ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz –jeżeli to konieczne –znajdujących się w nich sprzętów.

 

Sekcja 3.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1. W przypadku testu diagnostycznego z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę uczniów z np. jednego słownika, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować uczniów o konieczności dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z danego materiału.

3.2. Miejsca dla nauczycieli nadzorujących przebieg testu diagnostycznego powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej1,5-metrowego odstępu od uczniów oraz od pozostałych nauczycieli (podczas gdy uczniowie rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych nauczyciele są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Nauczyciele powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy uczniów w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla nauczycieli w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy uczniów.

3.3 Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby uczniowie oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie musiały ich otwierać.

3.4. Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę w trakcie testu oraz po teście, dbając o zapewnienie komfortu uczniów i nauczycieli uczestniczących w przeprowadzaniu testu diagnostycznego.

3.5 Każdy uczeń będzie mógł zostawić rzeczy osobiste –plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w sali nr 5.  

Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu przeprowadzania testu diagnostycznego

4.1. Nauczyciele w rękawiczkach odbierają arkusze od dyrektora szkoły. Arkusze są rozdawane uczniom również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

4.2. Przed rozpoczęciem testu diagnostycznego należy poinformować uczniów o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi uczniami

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy z arkuszem

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów po zakończonym teście.

4.3. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny – zarówno przed tym testem, jak i po jego zakończeniu.

4.4. Wrażeniami po teście należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Sekcja 5.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u ucznia

5.1. Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

 5.2. W przypadku uczniów pełnoletnich przystępujących do testu diagnostycznego – w razie pogarszania się stanu ich zdrowia dyrektor szkoły informuje pogotowie ratunkowe.

5.3. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pełnoletni uczeń lub nauczyciel powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 

Kontakt

Zespół Prywatnych Szkół  w Chodzieży


ul. Mickiewicza 3  64 - 800 Chodzież

Dyrektor 604 423 731
Z-ca dyrektora 508 200 787
Sekretariat (067) 282-99-69

  
ploiech@pro.onet.pl

Licznik odwiedzin

0.png4.png3.png4.png5.png8.png8.png
Dzisiaj1230
Wczoraj3065
W tym tygodniu4295
W tym miesiącu35952
Od 3.04.2018434588

Aktualnie na stronie

1
gości